mysl-01

Magie Mysli

Obecná pravidla psychické magie

Pomocí psychické magie se mnohdy udělují příkazy. Pokud hráč odmítne daný příkaz vykonat (je pro něj ponižující či je pro něj nebezpečný) je povinen se na dobu minimálně pět minut vzdálit z dohledu (či alespoň 100m, nestačí zajít pouze za roh) a za žádnou cenu do probíhající akce nezasáhnout. Postava je útokem na svou mysl natolik otřesena, že se k útočníkovi nehodlá přiblížit.

Omezující efekty psychických kouzel NELZE zkracovat pomocí MgDEF!

Sesilatel psychického kouzla POZNÁ (Psychická imunita se hlásí), jestli zapůsobilo úspěšně na cíl, pokud není u obranného kouzla či schopnosti, které má na sobě cíl, uvedeno jinak. 

Nelze předstírat, že na Vás schopnost či kouzlo působí, nebo působí delší dobu než je jeho trvání.

Neurální úder - Psychické

Neurální úder patří k nejzákladnějším, ale také nejzákeřnějším kouzlům mágů. Jedná se o magický útok zasahující přímo nervy zasaženého. Takové zranění má pochopitelně na jiného velice neblahé následky.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– paralýza je zrušena prvním platným zásahem (kouzlem či fyzickým útokem)

– vyhrazeno pro mágy

Zaklínadlo: „Síla + Phre Verber Rang!“

1. Stupeň – Aam – Mg.DMG 1 + 5 vteřiny paralýza (20 mg) /3exp/

2. Stupeň – Um – Mg.DMG 2 + 10 vteřin paralýza (25 mg) /4exp/

3. Stupeň – Trim – Mg.DMG 3 + 15 vteřin paralýza (35 mg) /5exp/

4. Stupeň – Arch – Mg.DMG 4 + 20 vteřin paralýza (45 mg) /6exp/

5. Stupeň – Mega – Mg.DMG 5 + 25 vteřin paralýza (55 mg) /7exp/

Příkaz - Psychické

Magie ovládnutí je brána, jako jedna z nejsilnějších. Toto kouzlo je jejím základním stavebním kamenem. Kouzlo Příkaz umožňuje osobě zadat libovolný krátkodobý příkaz o maximální délce slov dané úrovní kouzla. Příkaz musí být neprodleně vykonán (musí jít vykonat). Příkazy nesmí přímo ohrožovat život cílové osoby (dávejte pozor na příkazy ohrožující zdraví hráče!).

Příkazy uvádějte ve formě: „Přikazuji ti: …“

Trvání kouzla je do splnění příkazu nebo 10 minut, podle toho, co je kratší. Pokud je zadán příkaz, jehož vykonání trvá déle, než 10 minut, cíl začne příkaz plnit a bude jej plnit po dobu 10 minut.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– kouzlem Příkaz nelze simulovat účinky jiných kouzel (Např. Retransformace a psychická kouzla. To znamená, že příkazy typu „Retransformuj se!“, „Nelži!“ apod. nebudou fungovat)

zaklínadlo: „síla+ Phre Iussumi Rang!“

1. Stupeň – Aam – K udělení příkazu je možné užít jednoho slova.
K probrání z Příkazu je možné užít lehkého nebolestivého kontaktu (facka) (20 Mg) /5exp/

2. Stupeň – Um – K udělení příkazu je možné užít dvou slov.
K probrání z Příkazu je možné užít lehkého fyzického zranění (min DMG 1) (40 Mg) /5exp/

3. Stupeň – Trim – K udělení příkazu je možné použít čtyř slov.
K probrání z Příkazu je možné užít fyzického zranění (min DMG 3) (60 Mg) /6exp/

4. Stupeň – Arch – K udělení příkazu je možné užít osmi slov.
K probrání z Příkazu je možné užít velkého fyzického zranění (min DMG 5) (80 Mg) /6exp/

5. Stupeň – Mega – K udělení příkazu je možné použít šestnácti slov.
K probrání z Příkazu je možné užít téměř smrtelného fyzického zranění (min DMG 7) (100 Mg)/7exp/

Amnézie - Psychické

Kouzelník ukáže na osobu (osoby) a řekne zaklínadlo, zasažený okamžitě zapomene, co se stalo za posledních 15 minut.

Tyto vzpomínky může zpět vyvolat kouzlo Telepatické vyšetření 

Lze seslat na neomezené množství osob naráz (záleží pouze na energii).

Kouzlo Amnézie má ještě vyšší úroveň, která je mnohem sofistikovanější. Po zakouzlení tohoto kouzla „agresor“ odebere danou část vzpomínky a mysl zasaženého ji nahradí neutrálním vzorcem chování.

Např: Dva Jiní sedí a povídají si. Jeden vytáhne zajímavý amulet. Druhý amulet chce, tak dotyčného spoutá kouzlem Zapletení a amulet mu sebere. Pro jistotu ještě zakouzlí kouzlo Amnézie, aby si původní vlastník nic nepamatoval. Kouzlo amnézie způsobí, že si cíl myslí, že amulet například někde ztratil. Průběžné jevy probíhajícího sporu o amulet však zakryty automaticky nejsou.

A poškozený může přemýšlet, kde například přišel k té krvavé ráně na ruce, kterou mu agresor způsobil hodinkami přetahování o předmět.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– Trim verze prochází skrz Psychický štít a nepoškozuje jej

– kouzlo není možné použít během boje

– cíl kouzla si své ovlivnění samozřejmě nepamatuje

„Aam Phre Amnesia Rang!“ (15 mg/osoba) /2exp/
„Trim Phre Amnesia Rang!“ (15 mg/osoba)
/1exp/

Štědrost - Psychické

Kouzlo Štědrost patří k běžným kouzlům, která ovládá téměř každý Jiný. Umožňuje ovlivnit smrtelníky směrem ke štědrosti vůči vaší osobě. Takto „ošetřená“ osoba je následně puzena k přenechání určitého finančního obnosu Jinému, který kouzlo použil.

Ovlivnění probíhá následujícím způsobem:

Jiný si vyhlédne movitou osobu, která dokáže splnit jeho finanční nároky. Následně tuto osobu navštíví a provede magické ovlivnění. Prvotní efekt není patrný, nic se nestane. Pokud je Jiný přesvědčen, že mu tato míra štědrosti postačuje, druhého dne inkasuje na svůj účet malý finanční obnos. Tím celá procedura může skončit.

Pokud se však Jiný rozhodne z dotyčného dostat více peněz, musí stejnou proceduru, na stejném místě, ve stejný čas, aplikovat další den znovu. Druhá aplikace způsobí mohutnější reakci a cíl je ochoten vydat větší množství peněz (jakoby bylo užito kouzlo vyššího stupně, tak jej i zaznamenejte do zanechaného symbolu). Nejvyšším stupněm takto eskalované schopnosti je 5 (pokud je použito kouzlo páté úrovně, kouzlo se již nezesiluje).

Získané částky se sčítají a v momentě oznámení ukončení ovlivňování cíle, bude výsledek připočten na účet Jiného.

Připočtení probíhá až po ukončení ovlivňování. Není možné zahájit ovlivňování a nevědět, zdali v něm sesilatel bude pokračovat. Buď se Jiný rozhodne pro jednorázové užití s okamžitým ukončením, nebo operaci neukončí, s tím, že pokud následujícího dne na svého štědrého sponzora zapomene, nezíská žádné peníze.

Příklad:

Mág Jiří se rozhodne přivydělat si nějaké peníze. Vyhlédne si tedy bohatého podnikatele a provede aplikaci 1. stupně. Pokud by se rozhodl skončit, získal by 30 EUR. Jiří se ale rozhodne ještě párkrát pokusit štěstí, proto druhého dne vyrazí opět za podnikatelem a provede následné ovlivnění. Použije zase první stupeň, ale protože s podnikatelovou myslí již pracoval, aplikace tohoto kouzla bude silnější (jako podle 2. stupně) tedy 70 EUR (30 + 70 = 100). Protože se to Jiřímu již zdá zdlouhavé, a je to relativně schopný mág, rozhodne se na potřetí použít 3. stupeň a tím celou operaci ukončit. Použije tedy kouzlo vyšší magie a získá 320 eur (320 + 70 + 30 = 420). Dohromady tedy za tři dny ovlivňování člověka získal 420 EUR.

Když mu druhého dne peníze přijdou na účet, Jiří se pousměje, pomyslí si, že to je lepší než se týden pachtit v hlídce a jde s přítelkyní na dobrý oběd.

Organizační:

Pokud provádíte ovlivnění, zašlete organizaci SMS (jako při čerpání energie), v které bude stát: Koho ovlivňujete, kde se to místo nachází (čím přesněji, tím lépe), stupeň užitého kouzla a přesné datum a čas. Velmi důležitou součástí této sms, je informace o tom, zdali v ní hodláte pokračovat, či nikoliv (pokud nenapíšete nic, organizace bude počítat s opakováním druhého dne).

Pro jistotu přidejte ještě podpis.

Pokud budete v ovlivňování pokračovat, musíte být druhý den na stejném místě a ve stejný čas.

Pro každé ovlivnění kreslete symbol zvlášť a dávejte pozor na správné zakreslení stupně aplikovaného kouzla.

Dobře si promyslete, zda hodláte v ovlivňování pokračovat. Pokud necháte operaci otevřenou a následujícího dne na ní nepracujete, přijdete o zisk.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– za jeden den (24hodin) je možné provést pouze jednu aplikaci kouzla Štědrost

Zaklínadlo: „Síla + Phre Bonita Magna Rang!“

1. Stupeň – Aam – 30 EUR (30Mg) /1exp/

2. Stupeň – Um – 70 EUR (40 Mg) /2exp/

3. Stupeň – Trim – 150 EUR (50Mg) /3exp/

4. Stupeň – Arch – 320 EUR (60 Mg) /4exp/

5. Stupeň – Mega – 650 EUR (70Mg )/5exp/

Opium - Psychické

Kouzlo opium, v podstatě okamžitě vyvolá, jisté neurologické změny v nervové soustavě a uvede cílovou osobu do velmi hlubokého spánku. Při vnějším pozorování je efekt okamžitý.

Po užití kouzla Opium cíl přesně na 5min usne velmi tvrdým spánkem. Z tohoto spánku je možné postiženého probrat bolestivým podnětem (pořádná a dobře mířená facka, bodnutí nožem, apod.). Další věcí, která zasaženého spolehlivě probudí, je jakákoliv magická aktivita směřovaná na jeho osobu.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– Spánek trvá 5min a zasažený může usnout i ve stoje

– cíl si nepamatuje, co se během doby, kdy spal, dělo a není schopen vnímat své okolí

– úspěšně zasaženému tímto kouzlem jsou ihned ukončena kouzla Dýka z šera, Karabáč Šaabův, Elementární útok, Fireball, Nespoutaný plamen a Ohnivá zbraň

„Um Phre Sol Tarch!“ (35mg) /3exp/
„Trim Phre Sol Rang!“ (50mg)
/3exp/

Sérum pravdy - Psychické 

Kouzlo určené k ověření pravdivosti odpovědí. Často užívané zejména při výsleších. Jiný může po zakouzlení cíli kouzla položit až tři otázky, na něž lze odpovědět ano/ne. Cíl musí popravdě odpovědět nebo říct nevím (jen pokud skutečně neví). Tato osoba musí být zbavena ochranných zaklínadel působícím proti psychické magii.

– neútočné kouzlo

– toto kouzlo není možné nabít do amuletu

– kouzlo prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– Osoby pod vlivem Cejchu trestajícího ohně, jsou vůči působení Séra v případě výslechu, který se těsně týká události či informace chráněné Cejchem imunní (pokud se tak stane, nesdělujte, že jste pod Cejchem, pouze řekněte „Imunita“).

„Um Phre Veritte Communikato Rang!“ (30 mg) /4exp/

Psychický štít - Psychické

Seslání tohoto kouzla vytvoří magický štít určený výhradně proti psychické magii. Kouzlo dokáže zastavit psychické kouzlo či schopnost jakékoliv síly. Množství možných pohlcených psychických útoků je přímo úměrný úrovni užitého kouzla (při užití kouzla 2. úrovně, zastaví dvě kouzla).

– obranné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– znázorňuje se na hrudi připnutým žlutým štítkem s uvedenou silou štítu

– chrání proti kouzlům označeným jako „Psychické“

v případě vrstvení více psychických obranných kouzel, platí následující pořadí : 1. psychický štít, 2. psychická stabilita, 3. bariéra duše, 4. diamantová duše (1. kouzlo je navrchu a je tedy první používané)

„Aam Phre Tuela Mentis Cas!“ (30mg) /4exp/

„Um Phre Tuela Mentis Cas!“ (40mg) /2exp/

„Trim Phre Tuela Mentis Cas!“  (50mg) /2exp/

„Arch Phre Tuela Mentis Cas!“  (60mg) /2exp/

„Mega Phre Tuela Mentis Cas!“ (70mg) /2exp/

Pacifismus - Psychické

Po vyřčení mantry tohoto silného kouzla sesilatel vyšle silný mentální příkaz až pěti osobám. Tento příkaz přímo rozeznívá samotnou osobnost ovlivněných a všechny ovlivňuje směrem k pacifismu a nenásilí. Zasažení se rozhodnou pro jakékoliv jiné řešení, než je boj a agrese. Efekt kouzla se zruší prvním zraněním zasažených osob.

Pozor! Sesilatel tohoto kouzla je jím sám postižen a to i v případě, že je pod vlivem některého z psychických štítů či má imunitu na psychická kouzla.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami vyjma psychických

– trvá 15min nebo do přerušení

– vyhrazeno pro Světlé

„Um Phre Moderatia Rang!“ (50mg) /4exp/

Palečnice - Psychické

Psychická magie se dá využít k mnoha věcem. Kromě ovládání se jí také dají přenášet různé podněty, jako třeba náklonnost v případě Dominanty či ovlivnění RM fáze v případě Opia. Dalším podnětem, který je možné přenášet, je bolest. Toto kouzlo se často používá u nutných výslechů, ale svou nedobrou pověst získalo, kvůli mnoha Jiným, kteří jej používají zkrátka k mučení pro zábavu.
Jiný, užívající toto kouzlo, vysílá přímo do nervového systému zasaženého „informaci“ o velmi velké bolesti v jeho těle.
Kouzlo se realizuje neustálým opakováním mantry (podobně jako u krystalového valu). Bolest je přenášena tak dlouho, jak je opakována mantra. Bolest je možné přirovnat k drcení či lámání kostí a ani vlivem zvýšeného adrenalinu nepoleví.
Pozn: toto kouzlo je pouze RP záležitost, zasaženému sdělte typ bolesti a její intenzitu. Dotyčný by se podle tohoto popisu měl co nejpřesněji zachovat. Rovněž není možné toto kouzlo použít akčně kupříkladu v boji apod., pocit je třeba vybudovat v relativním klidu.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– kouzlo Palečnice je možné použít namísto jedné podmínky při telepatickém výslechu (nelze zároveň použít kouzlo Amygdala)

– Při odražení kouzlem Diamantová duše sesilatel zažije cca 5 vteřin dlouhou velkou bolest

„Um Phre Cruciare Rang!“ (30mg) /3 exp/

Amygdala - Psychické

Toto kouzlo je jakýmsi rozšířením kouzla Palečnice, umožňuje sesilateli přenášet celou škálu podnětů, nejen bolest (například je možné cíl přesvědčit o tom, že ho naopak něco nebolí).

Jiný, užívající toto kouzlo, vysílá přímo do nervového systému zasaženého „informaci“ o velmi silném pocitu v jeho těle.

Kouzlo se realizuje neustálým opakováním mantry (podobně jako u krystalového valu). Pocit je přenášen tak dlouho, jak je opakována mantra.

Pozn: toto kouzlo je pouze RP záležitost, zasaženému sdělte typ pocitu a jeho intenzitu. Dotyčný by se podle tohoto popisu měl co nejpřesněji zachovat. Rovněž není možné toto kouzlo použít akčně kupříkladu v boji apod., pocit je třeba vybudovat v relativním klidu.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami, vyjma psychických

– kouzlo Amygdala je možné použít namísto jedné podmínky při telepatickém výslechu (nelze zároveň použít kouzlo Palečnice)

– při odražení kouzlem Diamantová duše sesilatel zažije cca 5 vteřin dlouhý intenzivní pocit, podobný tomu, který chtěl vyvolat v cíli

„Trim Phre Sentire Rang!“ (40 mg) /4exp nebo 1exp v případě, že postava ovládá kouzlo Palečnice/

Bariéra duše - Psychické

Kouzlo ihned po seslání obrní mysl sesílajícího proti psychickým útokům. Působí jako skvělá obrana proti veškerým psychomagickým útokům včetně všech schopností, ovlivňujících mysl.

– obranné kouzlo.

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– doba trvání jsou 2 hodiny

– chrání proti kouzlům označeným jako „Psychické“

v případě vrstvení více psychických obranných kouzel, platí následující pořadí : 1. psychický štít, 2. psychická stabilita, 3. bariéra duše, 4. diamantová duše (1. kouzlo je navrchu a je tedy první používané)

„Trim Phre Protego Anima cas!“ (40 mg) /5exp/

Diamantová duše - Psychické

Efekt kouzla Diamantová duše chrání proti psychickým kouzlům či schopnostem stejně jako psychický štít. Zákeřnost tohoto kouzla tkví v tom, že první psychické kouzlo je okamžitě odraženo zpět na útočníka, který toto kouzlo již sám odrazit nemůže (Pohltit štítem či neutralizovat schopností však ano).

– obranné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– Diamantová duše odrazí první psychické kouzlo či schopnost jakékoliv síly

– po svém užití se kouzlo okamžitě rozplyne

– doba trvání je 1 hodina

– chrání proti kouzlům označeným jako „Psychické“

v případě vrstvení více psychických obranných kouzel, platí následující pořadí : 1. psychický štít, 2. psychická stabilita, 3. bariéra duše, 4. diamantová duše (1. kouzlo je navrchu a je tedy první používané)

„Trim Phre Psyche Cristallium Cas“ (40mg) /4exp/

Psychický nápor - Psychické

Velmi užitečné soubojové kouzlo umožňující na dálku přetížit jakoukoliv psychickou obranu (vyjma imunity na psychická kouzla) a tím ji zrušit.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami vyjma psychických, které ničí

– kouzlo zničí vždy pouze jednu psychickou obranu (buď Bariéru duše, Diamantovou duši, Psychický štít nebo Psychickou stabilitu)

– Je třeba vědět, na jakou ochranu je kouzlo cíleno, a tuto ochranu označit při sesílání

„Trim Phre Impetus Rang!“ (40mg) /5exp/

Telepatické vyšetření - Psychické

Ovlivněný tímto kouzlem pravdivě, jasně a bez vytáček popíše situaci, která se stala a které byl svědkem. Tímto kouzlem není možné zastoupit kouzlo Sérum pravdy. Je nutné se ptát na konkrétní situaci ideálně přesně časově ohraničenou.

Cíli lze položit až tři doplňující otázky, které se musí striktně týkat situace, o které cíl vypovídá. Za každou takovou doplňující otázku sesilatel platí 20Mg, protože zdůrazňuje a zostřuje telepatický výslech.

Osoby pod vlivem kouzla Cejch trestajícího ohně při výslechu na téma, které je cejchem chráněné, sdělí pouze okrajové součásti dané situace. Pokud by byl výslech formulován příliš přesně a cíleně, vyslýchaný odpovídá, že do tohoto místa v paměti v současné době nemá přístup.

Osoba vyslýchaná tímto kouzlem se nachází v jakémsi transu, v kterém je však schopna bez problémů vnímat okolí a na otázky odpovídá nahlas.

Telepatickým vyšetřením lze za dodržení všech podmínek prolomit účinky kouzla Amnézie. V takovém případě je k provedení telepatického výslechu potřeba splnit alespoň tři konfrontační podmínky tázané situace. Konfrontační podmínkou se rozumí vjem, který osoba měla, když prováděla dotazovanou činnost (či jí byla účastna). Může se jednat o místo, kde se dotyčný nacházel (pochopitelně s tolerancí umístění), může se jednat o zranění (pokud byl dotyčný zraněný), je možné použít rekonstrukci situace, je možné dodat další důkazy, zbraně, fotografie podezřelého atd. Buďte kreativní. Každou podmínku je možné použít pouze jednou (čili pokud tázaného přivedu na místo vraždy, další předměty odkazující na místo vraždy není možné brát jako jinou podmínku). Namísto jedné z konfrontačních podmínek je možné použít vynucení pomocí kouzla Palečnice.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami vyjma psychických

„Trim Phre Qaestio Cogtatio Rang!“ (50mg) /5exp/

Dominanta - Psychické

Kouzlo použitelné pouze nejvyššími upíry. Cíl kouzla se upírovi naprosto podrobí. Ten mu může zadat libovolný příkaz (v délce jednoho pochopitelného souvětí), který je nutné ihned vyplnit (příkazy by neměly být dlouhodobého charakteru a neměli by jedince přímo zabít). Nad to ještě cíl kouzla cítí k upírovi obrovské sympatie a považuje ho za vládce či velice charismatickou osobu, kterou má potřebu uznávat či dokonce uctívat. Takovéto chování trvá do splnění jasného příkazu, vyřčeného formou: „přikazuji ti…“ nebo 10 minut.

Pokud je zadán příkaz, jehož vykonání trvá déle, než 10 minut, cíl začne příkaz plnit a bude jej plnit po dobu 10 minut.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami vyjma psychických

– vyhrazeno pro upíry

„Trim Phre Nig Imperio Rang!“ (30mg) /8exp/

Hromadný příkaz - Psychické 

Mágové jsou známí nejen svou velkou mocí, ale také schopností si velké množství osob podrobit a ovládnut. Toto kouzlo jim v tom může velmi pomoci, pokud selže diplomacie a přesvědčovací schopnosti.

Mág může skupině až tří osob udělit jakýkoliv krátkodobý příkaz o délce maximálně čtyř slov, který je přímo neohrožuje na životě, zasažení tento příkaz musí co nejdříve vyplnit.

Trvání kouzla je do splnění příkazu nebo 10 minut, podle toho, co je kratší. Pokud je zadán příkaz, jehož vykonání trvá déle, než 10 minut, cíl začne příkaz plnit a bude jej plnit po dobu 10 minut.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází všemi ochranami vyjma psychických

– vyhrazeno pro mágy

„Trim Phre Iussumi Magna Rang!“ (100mg)  /10exp (Pokud hráč ovládá kouzlo Příkaz alespoň úrovně Aam, je cena Hromadného příkazu pouze 7exp.)/

Marioneta - Psychické

Silní temní mágové si s lidmi a Jinými rádi pohrávají. Kouzlo Marioneta umožňuje plně ovládnout mysl jiné osoby. Zasažený se kouzelníkovi zcela podrobí a vyplní všechno, co mu mág přikáže. Zasažený netuší, že na něj bylo kouzlo sesláno. Pouze poctivě plní vše, co mu osoba, která kouzlo seslala, přikáže. Příkaz je možné udělit slovně, písemně, telefonicky i pomocí SMS.

Toto očarování je možné z dotyčného sejmout odeklínacím rituálem nejméně III. stupně. Po odstranění kouzla, či jeho vyprchání si zasažený pamatuje vše, kromě toho, že jednal na něčí příkazy. Veškeré své chování si racionalizuje, jako svoje úmysly (podobně jako u TRIM Amnésie). Změna paměti je tak masivní, že se nedá nikterak obnovit. Jedná se o obranný mechanismus tohoto kouzla. Zcela podrobí znamená, že nehledá kličky v příkazech svého zotročitele.

Identifikovat, zdali je dotyčný pod kouzlem marioneta, dokáží pouze Jiní mimo kategorie.

Světlí se k tomuto kouzlu uchylují pouze velmi zřídka a i tehdy dbají na opatrné využívání vlivu, jež jim Marioneta poskytuje.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– kouzlo trvá jeden celý týden (7dnů)

„Arch Phre Pupae Magna Rang!“ (100mg) /10exp/