Velká dohoda

 

Preambule

Jsme Jiní.

Sloužíme různým silám,

ale v Šeru není rozdílu mezi absencí Tmy

a absencí Světla.

Náš zápas je s to celý svět zničit.

Proto uzavíráme Velkou dohodu o příměří.

Každá strana bude žít podle svých zákonů.

Každá strana bude mít svá vlastní práva.

Svá práva a své zákony proto navzájem omezujeme a přizpůsobujeme.

Jsme Jiní.

Vytváříme Noční Hlídku, aby síly Světla mohly dohlížet na síly Tmy.

Vytváříme Denní hlídku, aby síly Tmy mohly Dohlížet na síly Světla.

Za nás všechny rozhodne čas.

Část I.

Obecná ustanovení

Hlava I.

Článek 1

Inkvizice a hlídky

1) V čele Noční hlídky stojí Nejsvětlejší, v čele Denní Nejtemnější a v čele Inkvizice Grandmeister. Ostatní uspořádání hierarchie členů Hlídek a Inkvizice a jejich vnitřní záležitosti jsou ponechány na vnitřních předpisech Hlídek a Inkvizice.

2) Soudní moc je svěřena výhradně Inkvizici.
Soudní řízení se zahajuje oznámením obžaloby Inkvizici.

3) Obžalobu může podat Nejsvětlejší, Nejtemnější a Inkvizitor.

4) Obžalobu je možné podat do 168 hodin od žalovaného jednání nebo do 96 hodin od chvíle, kdy se poškozený o jednání dozvěděl.
Poškozeným se rozumí osoba příbuzná oběti v linii přímé do 1. stupně (rodiče, děti), sourozenci a partner.

5) Žalobce je povinen seznámit protistranu s úplným zněním obžaloby, včetně důkazního materiálu a svědeckých výpovědí, které jsou žalobci k dispozici v době odeslání žaloby protistraně, nejméně 48 hodin před předáním obžaloby Inkvizici a tím poskytnout prostor pro vyřešení sporu mimo tribunál.

6) Na žalovaného se hledí jako na nevinného, dokud odsuzujícím rozsudkem inkvizice nebyla jeho vina vyslovena.

7) Při hodnocení důkazů inkvizitor vychází pouze ze svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

8) Proti rozsudku inkvizičního tribunálu se nelze odvolat.

Článek 2

Dohled nad hlídkami

1) Na práci hlídek dohlíží Inkvizice.

Článek 3

Práva a povinnosti členů hlídek

1) Hlídky mají povinnost dohlížet na dodržování Velké Dohody.

2) Níže uvedená práva a povinnosti členů Hlídek se na členy Hlídek vztahují vždy, když jsou ve službě.

  • • sám výslovně nedeklaruje, že tomu tak není.
  • • není postaven mimo službu rozhodnutím Nejvyššího příslušné Hlídky.
  • • není postaven mimo službu rozhodnutím Inkvizice.
  • • Člen Hlídky je ve službě i mimo čas příslušné Hlídky.

3) Při plnění povinností člena Hlídky má člen Hlídky právo provádět magickou aktivitu v míře nezbytné k plnění těchto povinností. Taková aktivita nebude považována za nepovolený zásah.

4) Při plnění povinností člena Hlídky má tento právo použít přiměřených donucovacích prostředků a to jak vůči Jiným, tak vůči lidem. Takové konání nebude posuzováno jako napadení člověka či Jiného.

5) V případě, že následkem užití přiměřených donucovacích prostředků bude smrt člověka či Jiného, nebude takové konání posuzováno jako zabití člověka či Jiného.

6) V případě sporů o to, zda člen Hlídky jednal v rámci plnění svých povinností či jejich rámec překročil, je upřednostňováno řešení sporu dohodou mezi Nejvyššími Hlídek. Konečnou instancí v případě, že k dohodě nedojde, je Inkvizice.

Článek 4

Čas Světla, Čas Tmy

1) Každá z hlídek má ve svém Čase práva a povinnosti.

2) Noční Hlídka dohlíží na Temné.

3) Denní hlídka dohlíží na Světlé.

4) Čas Denní Hlídky je od 9:00 do 21:00 místního času.

5) Čas Noční Hlídky je od 21:00 do 9:00 místního času.

6) Hlídka má ve svém čase přednostní právo: Zadržet osobu podezřelou z protiprávního jednání na dobu nezbytně nutnou k vyšetření případu (tj. ne déle než 120 hodin od zadržení) nebo do skončení tribunálu v případě podání obžaloby.

7) Vyslechnout osobu podezřelou z protiprávního jednání.

Článek 5

Tribunál – Jednací řád

1) Počátek jednání: Zástupce inkvizice přečte slova Preambule Velké dohody a zahájí jednání přečtením seznamu projednávaných případů.

2) Další průběh jednání určuje soudící Inkvizitor.

Hlava II.

Článek 6

KLASIFIKACE ZÁSAHŮ

Podle intenzity se zásahy rozdělují do osmi kategorií

Rozdělení zásahů podle kategorií

Kategorie zásahu Magický Energetický
7. kategorie jedno kouzlo 1. úrovně, transformace 1. úrovně Max 100mg/2 čerpání
6. kategorie jedno kouzlo 2. úrovně, transformace 2. úrovně Max 150mg/3 čerpání
5. kategorie jedno kouzlo 3. úrovně, transformace 3. úrovně (vlkodlaci) Max 200mg/4 čerpání
4. kategorie dvě kouzla 3. úrovně, transformace 4. úrovně (vlkodlaci), transformace 3. úrovně (upíři, obrateňové) Max 250mg/5 čerpání
3. kategorie jedno kouzlo 4. úrovně, transformace 5. úrovně (vlkodlaci) Max 350mg/7 čerpání
2. kategorie dvě kouzla 4. úrovně, transformace 6.úrovně (vlkodlaci), transformace 4. úrovně (upíři, obrateňové) Max 600mg/10 čerpání
1. kategorie jedno kouzlo 5. Úrovně, transformace 7.úrovně (vlkodlaci), transformace 5. úrovně (obrateňové) Max 1300mg/20 čerpání
Speciální Biblický zásah Neomezeně/ 40 čerpání

1) Energii ze zásahů do 5. kategorie včetně je možné čerpat pouze prvním stupněm čerpání. Energii ze zásahů 4. a 3. kategorie je možné čerpat prvním i druhým stupněm. Čerpání kryté zásahy 2. kategorie a výše je možné činit i třetím stupněm čerpání.

2) Z kvalifikace zásahů jsou vyňata útočná kouzla dlouhodobého charakteru (jmenovitě: Dýka z Šera, Karabáč Šaabův, Elementální útok, Ohnivá proměna, Totemický rituál, Golem), pro která platí, že zásahy 7.-4. kategorie umožňují užít kouzla k útoku na jeden cíl. S každou další kategorií zásahu se počet možných cílů zvyšuje o jedna.

3) Z kvalifikace zásahů je vyňato užití transformace (obrateň, vlkodlak, upír), pro které platí, že zásah 7.-4. kategorie umožňuje provést v transformaci útok na jeden cíl. S každou další kategorií zásahu se počet možných cílů zvyšuje o jedna.

Článek 7

Povolení k zásahu

1) Povolení k zásahu je listina umožňující legálně provádět magickou aktivitu.
Vztahuje se i na následky povoleným zásahem způsobené.

2) Musí obsahovat jméno a podpis osoby vydávající povolení, datum vydání.

3) Povolení k zásahu není třeba na kouzla se zaměřením „Cas“ s výjimkou kouzel výslovně vymezených (jmenovitě: Dýka z Šera, Karabáč Šaabův,  Ohnivá proměna, Totemický rituál, Golem), také není třeba povolení na kouzla Scan a Podrobný scan, a následující rituály: Tvůrcův rituál, Aditivační rituál, Aremanin čajový rituál, Zabezpečení, Bezpečí domova, Energetická optimalizace.

4) Povolení k zásahu není třeba na kouzla, použitá v průběhu duelu na sesilatele nebo druhého duelanta.

5) K ochraně vlastního života, zdraví a majetku není zapotřebí povolení k zásahu.

6) Povolení k zásahu může vydat Inkvizice nebo Denní Hlídka či Noční Hlídka v rámci povolených kvót.

7) Kvóty jsou stanoveny Inkvizicí nejvyššímu vedení každé hlídky.
Nejvyšší vedení každé hlídky distribuuje kvóty lokálním hlídkám.

Část II.

Zločiny a tresty

Hlava I.

Článek 8

Zločiny

Za zločin se považuje:

a) zabití Jiného

[kdo zabije Jiného bez předchozí výzvy k duelu, kterou tento přijme]

b) zabití člověka

[kdo bez vážného důvodu zabije člověka]

c) napadení Jiného

[kdo zaútočí na Jiného bez předchozí výzvy k duelu, kterou tento přijme]

d) ohrožení bezpečnosti Jiných – tento zločin nelze omluvit povolením k zásahu

[kdo vyzradí lidem tajemství o Jiných, nebo toto tajemství ohrozí]

e) porušení nařízení nebo vyhlášky Inkvizice

[kdo poruší vyhlášku Inkvizice]

f) pohrdání soudem

[kdo se nedostaví k soudu, přestože byl předvolán, kdo vyhrožuje svědkům, kdo jinak pohrdá soudní mocí svěřenou Inkvizici]

g) porušení zvyklostí

[kdo porušuje zaběhlá pravidla světa Jiných]

h) Maření vyšetřování hlídek či inkvizice

[kdo zničí či znehodnotí důkazní materiál či zatají informace významné pro vyšetřování]

i) nepovolený zásah

[kdo provede jakoukoliv magickou aktivitu bez patřičného povolení]

Článek 9

Tresty

a) sarkofág času

[odsouzený je kouzlem přesunut mimo čas, a to na jeden týden až 1 rok]

b) zastavení vývoje

[odsouzený je omezen v rychlosti vývoje, a to buď částečně, nebo zcela, na dobu jednoho týdne až jednoho roku]

c) omezení

[odsouzenému je částečně nebo zcela zablokována jeho magická energie na dobu od jednoho týdne do jednoho roku]

d) degradace

[odsouzenému je omezeno užití efektů jedné nebo více kategorií, v rozmezí od jednoho týdne do jednoho roku]

e) vykázání z šera

[odsouzenému je zamezen přístup do šera nebo do některých hladin na dobu od jednoho týdne do jednoho roku]

f) propadnutí věci

[věc odsouzeného propadá do vlastnictví tomu, koho určí soud]

g) jiné může uložit Invizitor s hodností magistr

Část III.

Potřeby proměněnců

Hlava I.

Ustanovení o krmení

Článek 10

Zásady krmení

1) Upíři a Vlkodlaci se mohou živit pouze na základě Licencí nebo z Výživových náhrad.

2) Licence vydává pouze Noční Hlídka.

3) Narušení průběhu licencovaného lovu je považováno za nepovolený zásah 2. kategorie.

Článek 11

Dohoda o regulaci lovu

1) Denní a Noční Hlídka jsou povinny sepsat Dohodu o regulaci lovu. Jejím předmětem je množství Licencí/Výživových náhrad dodaných Noční Hlídkou.

2) Licence/Výživové náhrady musí být dodány v dohodnutém množství a k danému datu, a to v množství daném alespoň Minimální potravinovou dávkou.

3) Minimální potravinovou dávkou (náhradou) je jeden kus na den. V případě licencovaného lovu dochází k prokazatelnému zasycení na dobu 3 dnů. 

4) Dohoda o regulaci lovu musí být sepsána nejpozději 168 hodin před koncem platnosti předchozí dohody.

5) Inkvizice si vyhrazuje právo potrestat obě hlídky v případě prodlevy při schvalování Dohody o regulaci lovu.

6) Licence je v povolení k lovu na konkrétní osobu. Licence vydává Noční hlídka na základě Dohody o regulaci lovu s Denní hlídkou.