Inkviziční Vyhlášky a Nařízení

1) Nařízení doplňují Velkou Dohodu a jsou nadřazená vyhláškám.

2) Vyhlášky jsou právními předpisy lokálního významu.

 

Pražské platné

Vyhláška č. 5

Vzhledem k závažným zločinům proti dohodě na území města Prahy ustanovuje pro jejich vyšetření Inkvizice spolu s Denní a Noční hlídkou skupinu pod trojí patronací.

Skupina pod trojí patronací je ustanovena v tomto složení:

Za Inkvizici: Matyáš Aurelius, Miroslav Podsklípek, Dimitrij Majakovskij

Za Denní Hlídku: Václav Polák, Fabián Wünder, Vladimír Geister

Za Noční Hlídku: Iain Smith, Jiří Kraj, Adam Walicky

Detaily vyšetřování ke kterému byla skupina ustanovena jsou v pověřovacích dekretech jednotlivců.

Aktualizace ke dni 25.4.2023: Jmenovaný za Noční Hlídku Adam Walický se nahrazuje Tomášem Hrubým.

Aktualizace ke dni 19.4.2024: Jmenovaný za Noční Hlídku Tomáš Hrubý se nahrazuje Jaroslavem Havranem, jmenovaný Iain Smith se nahrazuje Ninou Kauckou a jmenovaný za Inkvizici Petr Moronoš se nahrazuje Matyášem Aureliem.

Dne 7. 5. 2022 Podepsáni:

Za Inkvizici: Grandmeister Francois Rosret

Za Denní Hlídku: William Scarlett O´Hara

Za Noční Hlídku: Fierabras

Nařízení č. 1

Inkvizice vydává toto nařízení o omezení množství osob při operativním zásahu: Zásahu se smějí účastnit pouze tři členové dané hlídky plus adekvátní záloha. Na porušení bez vážného důvodu je nahlíženo jako na nepovolený zásah 5. kategorie.

Nařízení nabývá účinnosti 1.3.2011. Platnost do odvolání Inkvizicí.

Magistr Andrejus Žirkon

Nařízení č. 2

Každý Jiný je od 25.3. 2010 povinen provést registraci svého pobytu na úřadě patřičné Hlídky denní /noční. A to nejpozději do tří hodin (180 minut) od svého příjezdu na území města Prahy.

Podepsáni: za noční hlídku Praha: Christophe Pierre Jacotay, šedým jménem Regis

za denní hlídku Praha: Jonas Karolina Hořínský, šedým jménem Charistarch

Za inkvizici potvrdil: Koryfej dr. Karel Toman

Nařízení č. 5

Kvantifikace Artefaktů

Z důvodu zvýšení bezpečnosti světa Jiných musí být všechny artefakty vlastněné hlídkou či jednotlivci, ať už v hlídkách nebo mimo hlídky, nahlášeny nejvyššímu představiteli místní Inkviziční centrály či jeho pověřenému zástupci do dne 23. 8. 2013 do 12:00 hodin, případně do 48 hodin od jeho nabytí.

Ten k danému artefaktu vydá průvodní list, na kterém budou uvedeny tyto údaje:
Vlastník artefaktu
Síla artefaktu
Účel artefaktu
Původ artefaktu

U artefaktu není třeba dokládat informaci o jeho názvu a co tento artefakt konkrétně je, stačí udat účel (útočný, obranný, podporující).

Artefakty, které nebudou nahlášeny do dne 23. 8. 2013 do 12:00 hodin, případně do 48 hodin od jejich nabytí, budou místní inkviziční centrálou zabaveny a nositel takového artefaktu bude souzen inkvizičním tribunálem. Případný trest bude odpovídat síle artefaktu, čím mocnější nepřihlášený artefakt, tím vyšší trest.
V případě, že na lokální území přijde Jiný vlastnící artefakt, je povinen to neprodleně nahlásit nejvyššímu představiteli místní inkviziční centrály či jeho pověřenému zástupci a nechat si potvrdit dříve vystavený průvodní list, nebo vystavit nový. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí zabavení artefaktu a odsouzení za odporování Inkvizici v bezpečnostních otázkách.

Koryfej Viktor Trachta

Nařízení č. 6

Z důvodu soustavného závažného porušování Velké Dohody, a to v následujících bodech článku 17:
a) zabití Jiného
b) zabití člověka
c) napadení Jiného
d) ohrožení bezpečnosti Jiných

je společnost zvaná Thule od dnešního dne považována za nežádoucí. Všichni její členové jsou povinni se přihlásit na místně příslušné Hlídce a podrobit se vyšetřování svých aktivit. Pokud tak neučiní dobrovolně, budou předvedeni spojenými silami Hlídek a Inkvizice.
Jakékoli artefakty, vyrobené členy společnosti Thule, musí být předány Inkvizici k přezkoumání.

V případě nejasností o tom, zda je či není daný artefakt vyroben členem společnosti Thule, rozhoduje Inkvizice.
Nařízení nabývá účinnosti 19. 11. 2016 a platí do odvolání.
Nařízení bylo ratifikováno Inkvizicí, Noční Hlídkou a Denní Hlídkou.

Za Inkvizici: Grandmeister Francois Rosret
Za Denní Hlídku: William Scarlett O´Hara
Za Noční Hlídku: Fierabras

Vyhláška č. 2

Jakýkoli rituál prováděný ve Studničkově ulici a jejím okolí, případně použití systému vytvořeného Richardem Novotným je považováno za zásah minimálně 3. kategorie. Povolení pro takový zásah je třeba mít před jeho provedením u sebe. Toto se vztahuje i na práci Hlídek. Pokud bude tento zásah vyhodnocen jako zásah vyšší kategorie, je třeba zpětně doložit povolení k zásahu dané kategorie.
Jakékoliv pokusy o destabilizaci nebo narušení celého systému, stejně jako nepředložení povolení odpovídající kategorie, bude bráno jako zločin a následně řešeno Inkvizicí.

Koryfej Viktor Trachta

Inkviziční nařízení č. 7

Inkvizice stanovuje od roku 2018 tyto kvóty pro osobní použití magických aktivit.
(Kategorie se posuzuje ke stavu 1.3. daného roku, organizačně – zásahy se vydávají v březnovém běhu a lze je pro daný rok vyžádat i v podzimním běhu. Za předchozí roky se žádat nedá.)

Jiní v hlídce:
Hlídkař 7. – 5. kategorie dostane dva zásahy 7. kategorie a jeden zásah 6. kategorie.
Hlídkař 4. – 3. kategorie dostane jeden zásah 7. kategorie a jeden zásah 6. kategorie
a jeden zásah 5. kategorie.
Hlídkař 2. – mimo. kategorie dostane dva zásahy 7. kategorie a jeden zásah 6. kategorie
a dva zásahy 5.kategorie.

Jiní civilisté:
Jiný 7. – 5. kategorie dostane jeden zásah 7. kategorie.
Jiný 4. – 3. kategorie dostane jeden zásah 7. kategorie a jeden zásah 6. kategorie.
Jiný 2. – mimo. kategorie dostane jeden zásah 7. kategorie a dva zásahy 6. kategorie.

Dne 1.3.2018
Podepsán: Grandmeister Francois Rosret

Inkviziční nařízení č. 8

Inkvizice na základě podnětu Denní Hlídky Londýn “O změně běžných zvyklostí Jiných v provozování Duelu” z roku 1960 a na základě podnětu Noční hlídky “O změně běžných zvyklostí Jiných
v provozování Duelu” z roku 1960 upřesňuje chápání události Duel zmíněný ve Velké Dohodě.

Forma vyhlašování Duelu podléhá dobovým a místním zvyklostem, avšak musí být splněno toto: Vyzyvatel musí ve výzvě stanovit formu Duelu a podmínky konce Duelu.
Duel začíná kladným přijetím výzvy vyzvaným jiným.

Dále Iknvizice stanovuje platným obyčej:
Každý z duelantů má právo mít u duelu sekundanta. Ten musí být přítomen před začátkem duelu. Sekundant může po konci duelu svého duelanta zvednout z agonie bez nutnosti povolení k zásahu. Pokud je duel domluven na život a smrt, nastává konec duelu v momentě konce agónie, jednoho či obou duelantů.

Dne 29. 2. 2019
Podepsán: Grandmeister Francois Rosret

Vyhláška č. 4

Inkvizice ustanovuje za své sídlo v Praze – Kongresové centrum Praha  a Corinthia hotel Prague (Kongresová 1).
Sídlo inkvizice je kryto Inkviziční bariérou, která byla vytvořena za součinnosti obou místních hlídek. 

Dne 1. 4. 2019
Podepsán: Magistra Sofia Anna Lindbergh

Pravidlově: 

Na obou budovách je magická bariéra.
V realitě nebrání bariéra nijak v pohybu, v místě bariéry nejde kouzlit ani vstupovat do šera, není vidět do šera.
// Pokud budete bariéru zkoumat či s ní zkoušet interagovat. Volejte organizaci. //

 

INKVIZIČNÍ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

 

Pražský archiv, neplatné

 

Mimořádné nařízení č. 6 – ZRUŠENO

 

Kolegium magistrů Inkviziční centrály v Amsterdamu vyhlašuje pozastavení funkčnosti níže uvedených paragrafů Velké Dohody a dalších nařízení.
K tomuto kroku Inkvizice přistupuje z důvodu, v současnosti, trvale neudržitelného vývoje případů, způsobených globální eskalací násilností a agresivity v Evropě, potažmo ve světě.
V době pozastavení funkčnosti níže uvedených paragrafů je také stanoveno za nepřípustné odkazování na tyto právní normy.
Inkvizice od 21.08.2013, konkrétně od 22:00 SEČ, považuje toto nařízení za platné.
Skutky, učiněné v údobí pozastavení funkčnosti níže uvedených paragrafů Velké Dohody, není možné soudit zpětně, a jsou brány jako irelevantní argument při případném Tribunálu.

 

Body Velké dohody, pozbyvší účinnosti k datu 21.08.2013, 22:00 SEČ:
Část I, Hlava III, Článek 7 bod 3
Část II, Hlava II, Článek 17 body b, c, f, h
Část II, Hlava II, Článek 19
Část III, hlava I, Článek 24 body 2, 3
Část III, Hlava II.
Část III, Hlava III.
Část IV, Článek 31
Nařízení č. 2
Nařízení č. 4, čl. III, bod b/i,ii
Nařízení č. 4, čl. IV, body b, c, d
Nařízení č. 4, čl. V
Nařízení č. 4, čl. VI
Část II, Hlava II, článek 17 bod b) zabití člověka se po dobu funkčnosti tohoto nařízení přesouvá pod Část II, Hlava I Přestupky.
V rámci zachování kontinuity posuzování případů je do odvolání mimořádného nařízení č. 6 svěřeno posuzování činů, označených jako přestupky, do kompetence Denní Hlídky ve vztahu k Noční Hlídce a Noční Hlídky ve vztahu k Denní Hlídce.

 

GrandMeister Francois Rosret

 

Vyhláška č. 1 – ZRUŠENO

 

Karanténa

 

Inkviziční centrála Praha, z důvodu ochrany světa Jiných vyhlašuje až do odvolání karanténu na město Praha.
Důvodem je neustále šíření nemoci zvané šerý mor nebo šerý parazit. Vstup i odchod z města podléhá schválení nejvyššího orgánu Inkviziční centrály Praha.
Platnost karantény je od 24. 8. 2013. (20:30)

 

Koryfej Viktor Trachta

 

Vyhláška č. 3 – ZRUŠENO

 

Vzhledem ke krizovému vývoji posledních dnů (a hrozbě dalšího zhoršení situace), vyhlašuje Inkvizice v Praze výjimečný stav.

 

S platností od 23.3. 2015 se zavádějí následující opatření:

 

naprosto se zakazuje jakákékoliv užití magie v blízkosti Zřídel (včetně místa bývalého Zřídla na Hvězdě)
– v okolí Zřídel se nedoporučuje vstup do Šera
– veškerá rituální magie se musí dostatečným předstihem hlásit Inkvizici, která rozhodne o jeho schválení či zamítnutí
– u schváleného rituálu musí být vždy přítomen pracovník Inkvizice, není-li přítomen, považuje se rituál za neschválený
– Hlídky povedou podrobnou evidenci veškerých použitých zásahů (bez ohledu na kategorii) v rámci své činnosti a tuto evidenci (včetně kopie hlášení z výjezdu) nejpozději do 24 hodin poskytnou Inkvizici

 

Magistr Alexander S. Hænning

 

Za blízkost zřídel se považuje jakákoliv vzdálenost, která je blíže než 10 metrů a/nebo může způsobit interakci se zřídlem jako takovým.
Vstup do Šera v blízkosti zřídla není sám o sobě přestupkem, ale může na něj být pohlíženo jako na přitěžující okolnost v případě obvinění.