Rituální magie – obecná pravidla

Rituální magie je jedním z nejsilnějších odvětví magie. Její moc lze využít k velkému ničení i tvoření, k léčení nejtěžších zranění či působení obrovských škod. Ovládnout moc prastarých rituálů není jednoduchá práce. Mnoho postupů bylo již zapomenuto a plnému pochopení všech aspektů rituální magie se těší pouze několik velmi starých Jiných. Rituální magie vyžaduje velké preciznosti při provádění a Jiný, neoplývající dostatečným množstvím trpělivosti se může díky nepřesnému či zbrklému postupu velmi jednoduše spálit. Ti, kdo disponují velkou vůli a sebeovládáním, mohou pomocí rituálů získat obrovskou moc. Statisticky jsou nejúspěšnějšími rituálníky vědmy a zaříkávači. Velmi dobrých výsledků dosahují také léčitelé a v některých speciálních případech mágové. Pro mágy je ovšem ovládnutí moci symbolů a siločar složitější, protože od přírody vládnou jiným typem magie. Ostatní Jiní jako jsou jasnovidci, vykladači, upíři, vlkodlaci či obrateňové mohou o ovládnutí mocných rituálních nástrojů pouze snít, byť to nemusí být úplně vyloučeno. Jejich vnímání je příliš úzce zaměřené na jejich vlastní styl života a k rozlišování jemných energetických proudů během rituálu a jejich usměrňování jim zkrátka chybí schopnosti. Samozřejmě, zde hovoříme pouze o průměrných zástupcích těchto specializací. Rituální magie se celá odehrává v určité magicky ohraničené oblasti, které se říká Mandala. Mandala není pouhým vymezením prostoru, působí jako siločarová mřížka, která se s průběhem dané magické operace plní energií, aby v pravý okamžik mohla předat svou podstatu Šeru, které ji interpretuje do našeho světa. V současné době naprostá většina Jiných, užívajících rituály ke své práci, používá univerzální vyváženou mandalu (na obr. viz níže). Není tajemstvím, že kdysi bylo mandal a rituálních obrazců mnoho, ale do dnešních dnů se o nich příliš zpráv nedochovalo a schopností je užívat disponuje jen několik málo velmi starých Jiných, kteří své vědomosti žárlivě střeží.

Rituální magie – Instrukce

První a nejdůležitější instrukce se týká hlášení rituálů organizaci: každý rituál, který se chystáte dělat, předem hlaste. Některé rituály je třeba hlásit hodinu předem, některé stačí před započetím rituálu – tuto informaci vždy najdete u příslušného rituálu.

Hlášení čerpání a rituálů

Odkud se hlásí čerpání a rituály?
a) na stránkách kliknete v horním menu HLÁŠENÍ ČERPÁNÍ A RITUÁLŮ
b) nebo rovnou zde https://hlaseni.prazskahlidka.cz

Kde je to vidět?
a) po přihlášení na stránkách za světlé kliknete v menu Záložní analytické NH
b) po přihlášení na stránkách za temné kliknete v menu Záložní analytické DH

Počet magů není třeba počítat přesně, stačí zhruba zaokrouhlený na celé stovky nahoru.

Kde se dají dělat rituály

Rituály lze dělat pouze na veřejně dostupných místech. Pokud vám přijde, že je nějaký neobvyklý/výjimečný důvod, proč by jste měli moct udělat rituál někde uvnitř na veřejně nedostupném místě, zavolejte nám a domluvíme se.

Štáby
Na Štábu hlídky lze provést maximálně dva rituály denně, u takového rituálu se hlásí jako adresa Štáb NH, nebo Štáb DH.

POZOR: ani rituály na štábech nemohou být virtuální, virtualizaci rituálů budeme tvrdě trestat.

Jak na to

Rituál vždy probíhá uvnitř kruhové mandaly, není-li řečeno jinak. Není možné z mandaly vycházet nebo vcházet, ani do ní nelze nic vkládat, či z ní nic odebírat. Představte si, že po dokončení mandaly se z vnějšího kruhu vytyčí průhledná stěna. Cokoliv, co by tuto stěnu porušilo či rozbilo, celou magickou operaci přeruší. Dojde-li k přerušení rituálu, je ztracena veškerá vložená energie a všechny užité suroviny. Myslete na správný postup a před započetím rituální práce pečlivě promýšlejte, zda máte vše potřebné a zdali rituál provádíte na bezpečném místě. Každý rituál má přesně stanovený postup, který musíte od začátku do konce dodržet. Pokud postup nedodržíte nebo přerušíte (za přerušení je bráno i narušení rituálu z vnější strany), rituál se nepovede a všechna vaše práce s přípravami přijde vniveč. Většina rituálů si vystačí s klasickou kostrou a klasickým užitím univerzální mandaly. V některých případech se ale může postup mírně obměňovat či podmínky košatět. V některých obzvláště silných rituálech bude popsáno tvoření speciální mandaly, která však nebude fungovat při užití v jiném rituálu.
Každý rituál stojí vždy minimálně 10mg, při výrobě baterky zaplatíte minimálně hodnotu baterky + 10mg.

průvodky – píše se beze slev. (příklad: Ano, nabíjím jeden náboj Prstu smrti za 35 magů, ale na průvodku píšu 100 mg, což je 1 náboj prstu (taky píšů), nabíjím 100 baterku za 110, ale na průvodku píšu magenergii předmětu 100, protože to je 100vková baterka a doplní 100 magů.)

při rituálním přenosu sesílá ten, kdo vnáší kouzlo, a to tolikrát, kolik je nábojů v hůlce (se zvyšující se cenou jak se píše u pravidel bojových hůlek)

Krok 1, Zahájení

Každý rituál ohraničuje zvuk gongu (či jiného stejně výrazného zvuku např. flétna, triangl atp.) a vyřčení mantry. Gong i mantra musí zaznít jak na začátku, tak na konci operace. Bez těchto dvou složek není rituál zahájen/dokončen a tudíž se nezdařil, myslete na to!

Krok 2, Vnitřní mandala

Po zaznění gongu a mantry je třeba vytyčit střed budoucí mandaly (viz. obr. 1_1). Kruh musí mít minimální průměr 50cm (aby byl dostatečně velký), ale na centrální kruh je doporučen větší prostor (kolem jednoho metru), protože musí pojmout ještě název rituálu, dobu trvání a množství energie užité při jeho aplikaci. Po vytyčení centrálního kruhu, do něj vložte symbol daného rituálu. Každý rituál má vlastní jedinečný symbol a tento symbol je v podstatě srdcem celé mandaly. K symbolu rituálu také nezapomeňte napsat energetickou náročnost celého rituálu před jakýmikoliv slevami. Při kreslení symbolu buďte precizní a nebojte se větší kresby. Spolu se symbolem do centrálního kruhu vložte všechny rituální potřeby (viz. popis daného rituálu) tak, aby byly rozmístěny co nejlogičtěji danému dominantnímu živlu rituálu, hrajte si. Po centrálním kruhu připravte zbylé tři vnitřní kruhy (viz. obr. 1_2,3,4) V pořadí: Element kouzla, cíl a poslední kruh nechte prázdný – osobní symbol se zde kreslí až později v průběhu rituálu, je to magický otisk aury, podobně jako třeba při čerpání energie či sesílání kouzla. I tyto kruhy doporučujeme udělat dostatečné velké, aby dané symboly byly dobře čitelné. Závěrečnou fází tvorby vnitřní mandaly je znázornění siločar. Je jedno, kde s kresbou čar začnete, ale důležitá je preciznost. Vnější kruhy si lze rovněž předkreslit, nicméně je třeba je nechat neuzavřené.

Krok 3, Vnější mandala

Když je vnitřní mandala spolu s jejími siločarami hotová, hlavní rituálník přistoupí k dotvoření celé mandaly. Celou vnitřní mandalu obežene zřetelným dvojitým kruhem (nebo dokončí kruhy již předkreslené). Čím jasnější a výraznější tento kruh bude, tím bude pohyb a práce v mandale snazší, tak si dejte záležet. Uzavřením dvou vnějších kruhů nastává moment, kdy již není možné do rituálu vstupovat či jej opouštět, jinak dojde k jeho přerušení. V  tuto chvíli také všichni zúčastnění pocítí úbytek energie (naplní vnitřní mandalu svou silou). Když máme celou mandalu ve dvojitém kruhu, nastává fáze dotvoření jejího významu. Mezi vnějšími kruhy vzniká magický prostor (viz. obr. 1_5). Do tohoto prostoru je třeba znázornit magickou úroveň rituálu. Znázornění probíhá obepsáním celé mandaly magickými číslicemi. Magické číslice v tomto případě znázorňuje numerické vyjádření části Fibonacciho posloupnosti, tzv. zlatého řezu. (1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377-610-987-atd), mezi jednotlivými hodnotami udávejte pomlčku. Všechny číslice udávejte římsky, nikoliv arabsky. Pás číslic musí obepínat celý rituální prostor.
Aam – 1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-atd.
Um – 2-2-4-6-10-16-26-42-68-110-atd.
Trim- 3-3-6-9-15-24-39-63-102-165-atd.
Arch- 4-4-8-12-20-32-52-84-136-190-atd.
Mega- 5-5-10-15-25-40-65-105-170-275-atd

Krok 4, Magický otisk

Do toho z vnitřních kruhů, který byl ve druhém kroku ponechán prázdný, nyní nakreslete svůj osobní symbol. Jedná se o magický otisk aury sesilatele, podobně jako u kouzel akční magie apod., tedy pokud byste po sobě celou mandalu po skončení rituálu umyli, tento symbol v kruhu zůstává.

Krok 5, Zaříkání a drcení surovin

Po vytvoření funkční mandaly přistoupíme k zaříkání. Každý rituál je jiný a oslovuje jiné síly v Šeru, proto má každý rituál jiné zaříkání a postup rituální práce. Během zaříkání dochází v hmoždíři k drcení surovin. V tomto bodě se orientujte výhradně podle popisu daného rituálu. Ingredience vložené do hmoždíře a rozdrcené již není možné znovu použít, proto si dávejte pozor na správné pořadí užití a drcení.

Krok 6, Závěrečná fáze

Tak jako při zahájení, v této fázi dochází k hlasitému vyřčení mantry daného rituálu a opětovnému úderu na gong. Tím je rituál hotov a veškerá nahromaděná energie se uvolní. Efekty rituálu sděluje hlavní operátor této magické práce a odpovídá za to, že všichni postižení budou s efekty seznámeni.

Rituální mandala obr. 1

Rituální mandala

Elementy

Elementy rituální magie

Rituální potřeby

Každý rituál je zahajován a ukončován zvukem gongu. Místo gongu je možné užít silného zvonce (nikoliv malého zvonečku), rohu, ladičky či jiného nástroje schopného vydávat silný stabilní tón. Takovýto nástroj je proto prvním z povinných nástrojů potřebných po úspěšné provádění magických rituálů. Předmětem nemůže být věc, která ačkoliv vydává silný zvyk, zesměšňuje samotný rituál. Každý rituál by se dal připodobnit k náboženskému obřadu, který má jistou úroveň. V případě, že se rituál nebere vážně a je všem spíše pro smích, je možné, že se takový rituál vůbec nepovede. POZN: Každý zaříkávač a každá vědma mají vlastní nástroj a není možné si jej od nikoho půjčovat.
Dalším takovým nástrojem je hmoždíř. Hmoždíře se užívá k rituálnímu drcení surovin, které jsou pro daný rituál předepsány. Suroviny se do hmoždíře vkládají během rituálu a jsou okamžitě drceny, čímž harmonizují toky energie v rituální mandale. Hmoždíř může být kovový, keramický, dřevěný i jiný. Záleží pouze na preferenci dotyčného Jiného. POZN: Každý Zaříkávač a každá vědma má vlastní hmoždíř, který by nikdy nikomu nepůjčili.
Potřeby k vytváření mandaly jsou jednoduché. Zkrátka to jsou nástroje vhodné k malování mandal. Nejběžnější je pravděpodobně křída, ale mandala může být malována barvou, sypána moukou (na trávě nepoužívejte sůl ani vápno). Pokud si to dotyčný přeje, může mandaly malovat barvou ve spreji. V tomto případě se fantazii meze nekladou. Jedinou podmínkou je, aby při tvorbě mandaly nepřicházel k úhoně majetek lidí, kteří s tím nesouhlasí.

Ingredience v rituálech:

Existuje 7 elementů – jsou to: Oheň, Voda, Vzduch, Země, Smrt, Mysl a elementy neurčité. Všechny elementy musí být během rituálu zastoupeny příslušnou věcí a musí být umístěny uprostřed mandaly.
Oheň představuje zapálená svíčka (nesmí zhasnout).
Voda – například v misce či poháru.
Vzduch je zastoupen peříčkem. (nesmí uletět 🙂 )
Hlína zastupuje Zemi. Hlína musí být čistá – tzn. bez kamínků, zbytků rostlin, žížal, ad.
Smrt symbolizuje kost.
Pro Mysl je zastupujícím předmětem jantar.
Neurčité elementy jsou symbolizovány pomocí olova.
Žádná svíčka použitá během rituálu nesmí zhasnout. Všechny tyto předměty budou umístěny uprostřed hlavní mandaly a přítomny během všech rituálů.
Během provádění rituálu nelze používat jakékoliv amulety a ohniska, jejich užitím v průběhu rituálu dojde k narušení jemného přediva magie v rituálu a rituál se přeruší.

Suroviny v rituálech:

V tabulce níže je seznam běžně používaných surovin, které budete ke své rituální praxi potřebovat. Tak jako je známých sedm živlů, je známo i sedm ingrediencí, které se k rituálům v tomto živlu běžně používají. Každý praktik rituální magie by tyto suroviny měl znát a vědět, kde se dají běžně získat. V mnohých silných rituálech se také krom těchto základních surovin setkáte i s ingrediencemi specifickými a často i velmi vzácnými. Zde již slíbená tabulka běžně používaných ingrediencí:

Oheň Voda Vzduch Země Smrt Mysl Neurčité
Podběl Rýže Listy máty Listy vavřínu Kořen mandragory Bazalka Jedlá soda
Šípkové plody List juky Květy bezu černého Listy pampelišky trhané o půlnoci Popel Hřebíček Žlutý písek
Ok. lístky měsíčku lékař. List aloe vera List vinné révy Kořen kostivalu Zvířecí srst Dubová kůra Kmín
Plátky růže Citronová tráva Květ heřmánku Rozmarýn Šlahoun ostružiní Sůl Černý čaj
Květy vřesu Kořen lopuchu Mák Tymián Slupka červené cibule Jadérka jablka Semínka slunečnice
Sušený pomeranč Sušený citron Květy ibišku Květ bramboříku Nové koření List ginko biloba Cukr
Cayenský pepř List lilie Listy lípy Semínka kopru Modřínové jehličí Květy levandule Ostny kaktusu

 

Suroviny se musí dávkovat podle síly rituálu. Archový rituál spotřebuje daleko více ingrediencí než rituál Umový, který je energeticky mnohem méně náročnější. Pokud surovin dáte méně než je požadované množství, rituál vám nebude fungovat, protože nebude mít dostatek energie z bylin.
Obecně se má za to, že při provádění rituálu na Aamové úrovni stačí vždy jedna jednotka. Tedy jeden list, jedna rostlina, pokud je ta surovina v sypké nebo sušené formě bude se dávkovat jako jedna čajová lžička. Při provádění rituálu na Umové úrovni jsou zapotřebí dvě jednotky suroviny. Tedy dvě čajové lžičky, dva listy apod. Na Trimový ritul potřebujete tři jednoty daných surovin a tak dále.
Vzácných surovin (tzv. rare) je potřeba vždy jen jedna jednotka, pokud není řečeno jinak. Samy o sobě mají hodně energie.

Příklad: Pokud chci provést rituál Šaabovy zdi na úrovni mega, budu potřebovat:
5 kusů podbělu – celá rostlina, možno bez kořenů / 5 čajových lžiček sušeného a drceného podbělu
5 plátků růže
5 lžiček máku
5 květů heřmánku
5 listů lilie
1 první mléčný zub stoletého starce

Jak je zřejmé, vesměs se jedná o suroviny, které se dají velmi snadno sehnat. Rituální praxe však ukáže, že k úspěšnému provádění rituální magie jsou místy zapotřebí suroviny velmi specifického a neobvyklého charakteru. Obvykle se jedná o zvláštně magicky opracované materiály či ingredience, které se v našem prostředí příliš nevyskytují. K takovým ingrediencím se dostanete nejsnáze tak, že je od někoho odkoupíte. Ve světě existuje mnoho společností i jednotlivců, kteří se živí přípravou a prodejem těchto vzácných surovin. V Praze jsou nejčastějšími distributory vědmy z pověstného Silviova bratrstva a Cech apatykářů. Tyto společnosti si vzájemně konkurují, ale obě jsou neutrální, proto prodávají oběma stranám. Místy se může objevit také nějaký jednotlivec či malá skupinka, která může prodávat velmi zajímavé věci za příznivé ceny. Pokud se ale jejich dobrá pověst rozkřikne, nezřídka kdy se stává, že je Cech apatykářů či Bratrstvo vytlačí z Prahy pryč.
Rituál bezpodmínečně musí splnit všechny požadavky, při běžné praxi není možné jej upravovat, avšak i to je možné – v tomto případě kontaktujte organizaci.
Na všechna níže popsaná kouzla se vztahují tyto parametry:
– RITUÁL
– neútočné kouzlo
– vyhrazeno pro zaříkávače / léčitele / vědmy (+ potencionálně Jiné, kteří se s touto energii naučí pracovat)

Seznam běžně známých rituálů:
Oheň – zabezpečení, bezpečí domova, šaabova zeď, šaabův kruh, oživení, očištění, pouto života
Voda – lékařský rituál, tvůrcův rituál, Aremanin čajový rituál, aditivační rituál, rychlejší hojení
Země – štítový, totemický, odeklínací, golem, rituál prokletí, fyzická bariéra, obnova, šeré brnění
Vzduch – energetická optimalizace, magická bariéra, dálková pomoc, rituál rychlosti
Smrt – krvavá oběť, nečestný boj, vysátí energie, oddálená smrt
Mysl – Silvův myšlenkový, nutkavá návštěva, psychická stabilita
Nezařazená – pátrací rituál, magická distorze, útočiště, spřízněnost se šerem

 

Začátek hry a tvorba předmětů

Postavy, které ovládají Tvůrcův rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vytvořenými předměty, které dokáží vyrobit za dvojnásobek své maximální hodnoty energie (bez overbuffu, se slevami a mimo zřídlo). K výrobě těchto předmětů nesmí být zapotřebí rare surovina. Pro potřeby expirace je datum výroby těchto předmětů den před začátkem hry.

Pro předměty vyrobené před začátkem hry není limit 4 předmětů na den, ale jsou omezené jen magickou kapacitou Jiného

Postavy, které ovládají Aditivační rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vyrobenými krevními náhradami, které dokáží vyrobit za dvojnásobek své maximální hodnoty energie (bez overbuffu, se slevami). Pro potřeby expirace je datum výroby těchto předmětů den před začátkem hry.

Pozor, v případě, že postava ovládá Aditivační i Tvůrcův rituál, může k výrobě předem použít pouze jeden z nich.